Viện Trần Nhân Tông tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh chuyên ngành Phật học năm 2020

Thực hiện Quy chế đào tạo Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017 của Giám đốc ĐHQGHN, căn cứ hướng dẫn số 36/HD-ĐHQGHN ngày 08/01/2020 về thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2020 tại Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020, Viện Trần Nhân Tông đã tổ chức họp Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh chuyên ngành Phật học năm 2020.

Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh gồm: PGS. TS Nguyễn Kim Sơn, Viện trưởng – Chủ tịch Hội đồng; GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo – Ủy viên; PGS. TS Lại Quốc Khánh,  Phó Viện trưởng – Ủy viên thư ký; ĐĐ. TS Thích Vạn Lợi – Ủy viên.

Hội đồng thực hiện nhiệm vụ đánh giá hồ sơ của các ứng viên dự xét tuyển trên một số tiêu chí cơ bản như: Kết quả học tập ở bậc học trước khi xét tuyển; Thành tích nghiên cứu khoa học đã có; Năng lực ngoại ngữ; Ý kiến đánh giá và ủng hộ trong thư giới thiệu; Nội dung đề cương dự định nghiên cứu.

Năm nay, có 04 ứng viên dự xét tuyển chương trình đào tạo Tiến sĩ Phật học của Viện Trần Nhân Tông. Các ứng viên đã trình bày trước Hội đồng nội dung bài luận về dự định nghiên cứu của mình. Hội đồng đặt các câu hỏi nhằm làm rõ hơn nội dung bài luận của ứng viên, qua đó đánh giá về những ưu điểm, những hạn chế và đồng thời cũng như góp ý giúp ứng viên hiểu và hoàn thiện vấn đề dự định nghiên cứu của họ.

Căn cứ vào ý kiến đánh giá của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng đã kết luận và hội đồng đã tiến hành chấm điểm cho từng hồ sơ ứng viên dự tuyển. Kỳ xét tuyển nghiên cứu sinh của Viện Trần Nhân Tông đã được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai và đúng với các yêu cầu, hướng dẫn của Đại học Quốc Gia Hà Nội.

.
.
.
.