Ngày 01/09/2016, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
ký Quyết định số 1717/QĐ-TTg về việc thành lập Viện Trần Nhân Tông thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

VIDEO

DỰ ÁN KINH ĐIỂN PHƯƠNG ĐÔNG

QUỸ VĂN HÓA TRÚC LÂM

ĐỐI TÁC