Cơ cấu tổ chức

PGS. TS. Nguyễn Tiến Vinh
Viện trưởng

PGS. TS. Dương Thị Thu Hà
Phó Viện trưởng