(Thông báo khẩn số 16) ĐHQGHN tiếp tục triển khai phương thức dạy – học trực tuyến

Chiều ngày 7/5/2021 Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 của ĐHQGHN đã có thông báo khẩn về việc tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó có nội dung các đơn vị đào tạo đại học và sau đại học tiếp tục triển khai phương thức dạy – học trực tuyến đến khi có thông báo mới.

Thực hiện công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/5/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; trước những diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường của dịch bệnh, ĐHQGHN đề nghị Văn phòng ĐHQGHN, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên ĐHQGHN, các đơn vị thành viên, trực thuộc tiếp tục triển khai công văn số 1179/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 27/4/2021 và Thông báo Khẩn ngày 03/5/2021 của ĐHQGHN trong đó đặc biệt lưu ý các nội dung sau:

  1. Tiếp tục triển khai phương thức dạy – học trực tuyến (online) cho sinh viên, học viên sau đại học đến khi có thông báo mới của ĐHQGHN; học sinh THCS, THPT thuộc các đơn vị thực hiện theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội.
  2. Thủ trưởng các đơn vị căn cứ điều kiện thực tiễn của đơn vị để cho phép, khuyến khích, bố trí cán bộ, viên chức khối hành chính, nghiên cứu và phục vụ tổ chức họp và thực hiện nhiệm vụ bằng hình thức trực tuyến (online) tại cơ quan, tại nhà hợp lý, nhưng phải đảm bảo tiến độ, chất lượng hiệu quả công việc và đảm bảo các điều kiện an toàn trong phòng, chống dịch.
  3. Tạm dừng các hội nghị, hội thảo, tọa đàm cũng như các hoạt động tập trung đông người… đến thời điểm thích hợp. Lãnh đạo các đơn vị tăng cường chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên sau đại học trong công tác phòng, chống dịch và chấp hành pháp luật nói chung; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá công tác này tại đơn vị.
  4. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các đơn vị có trách nhiệm cập nhậthàng ngày (trước 16h30) tình hình triển khai tại đơn vị, số lượng các cá nhân của đơn vị thuộc các nhóm liên quan (nếu có) và kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của ĐHQGHN (qua bộ phận Thường trực theo số điện thoại 098 9381332 của Phó Trưởng Ban Chính trị & Công tác Học sinh Sinh viên Nguyễn Minh Trường, Email: nmtruong@vnu.edu.vn).

Mọi thông tin chi tiết cần tư vấn về công tác chuyên môn phòng, chống dịch đề nghị liên hệ với đồng chí Trịnh Hoàng Hà, Giám đốc Bệnh viện ĐHQGHN, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của ĐHQGHN, điện thoại 0913 269488.

Đề nghị Thủ trưởng đơn vị quan tâm, chỉ đạo triển khai các nội dung trên./

.
.
.
.