Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2023

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-VTNT ngày 12/7/2023 của Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023,

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo cho những thí sinh đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Viện Trần Nhân Tông đến hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, cụ thể như sau:

  1. Danh sách thí sinh trúng tuyển: Có danh sách kèm theo.
  2. Thời gian hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 21/7/2023 đến hết ngày 20/8/2023 (trong giờ hành chính, trừ ngày lễ, ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật).
  3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Viện Trần Nhân Tông, tầng 8, tòa nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại: 02437675840.
  4. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:
  • Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
  • Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;
  • Các giấy tờ liên quan đến quá trình công tác (nếu có) như: Hợp đồng lao động, bản ghi quá trình đóng BHXH, v.v..

            Thông báo này được niêm yết công khai tại Bảng tin, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Viện Trần Nhân Tông và gửi tới thí sinh trúng tuyển để biết và thực hiện.

            Mọi thắc mắc cần giải đáp, xin liên hệ trực tiếp Phòng Hành chính – Tổng hợp, tầng 8, tòa nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nơi nhận:

– Lãnh đạo Viện (để b/c);

– Đăng website;

– Thí sinh trúng tuyển;

Lưu: VT, HCTH, Q3.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

CHỦ TỊCH

(đã ký)

VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Tiến Vinh

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 CỦA VIỆN TRẦN NHÂN TÔNG

TT Họ và tên Năm sinh Giới tính SBD Quê quán Đối tượng ưu tiên CDNN dự tuyển Đơn vị dự tuyển Điểm thi vòng 2 Điểm ưu tiên (nếu có) Tổng điểm Kết quả Ghi chú
1 Phan Thanh Hoàng 03/7/1990 Nam 01 Vĩnh Phúc Không Nghiên cứu viên Phòng Phật giáo và Các vấn đề đương đại 78 0 78 Trúng tuyển

(Danh sách có 01 người./.)

.
.
.
.