Thông báo điểm kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

Viện Trần Nhân Tông thông báo điểm kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

.
.
.
.