Quỹ Văn hóa Trúc Lâm

Các văn bản thành lập Quỹ

 • Quyết định số 46/QĐ-VTNT ngày 05 tháng 04 năm 2021 của Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông về việc thành lập Quỹ Văn hóa Trúc Lâm.
 • Quyết định số 114/QĐ-VTNT ngày 06 tháng 06 năm 2023 của Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông về việc ban hành Quy định quản lý Quỹ Văn hóa Trúc Lâm.
 • Quyết định số 115/QĐ-VTNT ngày 06 tháng 06 năm 2023 của Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông về việc ban hành Quy định về quản lý sử dụng nguồn tài chính Quỹ Văn hóa Trúc Lâm.

Mục đích – Chức năng

 • Tham gia thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn phát triển của Viện Trần Nhân Tông; huy động các nguồn lực về tiền, cơ sở vật chất, các nguồn lực khác theo quy định của pháp luật để hỗ trợ, khuyến khích các hoạt động nghiên cứu, công bố, đào tạo, giảng dạy các nội dung liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của Viện.
 • Khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính và tài sản của Quỹ, đảm bảo phục vụ cho mục đích hoạt động lâu dài.
 • Sử dụng các nguồn lực huy động được để hỗ trợ, tài trợ đúng mục đích.

Các chương trình tài trợ, hỗ trợ

 • Hỗ trợ cho việc thực hiện các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.
 • Hỗ trợ tài trợ cho việc tổ chức các tọa đàm, hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.
 • Hỗ trợ cho việc biên soạn và xuất bản các công trình, các kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế, tổ chức dịch thuật và xuất bản các tài liệu học thuật có giá trị. Các xuất bản phẩm sẽ nằm trong “Tủ sách Văn hóa Trúc Lâm” thuộc Quỹ.
 • Cấp học bổng cho các nghiên cứu sinh Tiến sĩ Phật học của Viện Trần Nhân Tông.
 • Cấp học bổng cho các học giả xuất sắc thực hiện “Chương trình giao lưu học giả” thuộc Quỹ.
 • Hỗ trợ, cấp kinh phí cho các hoạt động khoa học, văn hóa khác phù hợp mục tiêu của Viện.
 • Tổ chức các giải thưởng của Quỹ Văn hóa Trúc Lâm.
 • Hỗ trợ, tài trợ cho các hoạt động khoa học khác theo thỏa thuận với nhà tài trợ.

Doanh nghiệp đồng hành và tài trợ chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.