ĐHQGHN ban hành văn bản hướng dẫn đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến

Ngày 6/5/2020, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đã ký ban hành Hướng dẫn 1345/HD-ĐHQGHN về hướng dẫn thực hiện đảm bảo chất lượng trong đào tạo trực tuyến tại ĐHQGHN.

Văn bản này là công cụ hướng dẫn giúp giảng viên, cán bộ quản lý, các đơn vị đào tạo và các bộ phận có liên quan thuộc ĐHQGHN triển khai các hoạt động giảng dạy trực tuyến một cách hiệu quả, đáp ứng được các yêu cầu về đảm bảo chất lượng hiện hành.

Các nguyên tắc chung trong triển khai đào tạo trực tuyến
Việc triển khai đào tạo trực tuyến phải đảm bảo tuân thủ quy chế đào tạo của ĐHQGHN, các quy định hiện hành về đảm bảo chất lượng của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN. Các nội dung giảng dạy, hoạt động dạy và học, hoạt động kiểm tra, đánh giá trong đào tạo trực tuyến phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về chuẩn đầu ra của học phần và chương trình đào tạo.

Việc triển khai đào tạo trực tuyến tại đơn vị cần đảm bảo được các yếu tố sau:

1) có kế hoạch chi tiết về triển khai áp dụng giảng dạy trực tuyến vào hoạt động đào tạo theo học kỳ tại đơn vị

2) có cơ chế, chính sách công nhận, ghi nhận việc giảng dạy trực tuyến của giảng viên

3) có hệ thống hạ tầng công nghệ và phần mềm đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật để tổ chức giảng dạy trực tuyến theo kế hoạch của đơn vị

4) có các công cụ và hỗ trợ kỹ thuật phù hợp để giảng viên tổ chức giảng dạy trực tuyến

5) đã tập huấn giảng viên và hướng dẫn người học sử dụng các hệ thống phần mềm phục vụ giảng dạy trực tuyến

6) Có hệ thống kiểm tra giám sát và kế hoạch định kỳ lấy ý kiến phản hồi về giảng dạy trực tuyến
Việc triển khai đào tạo trực tuyến phải phù hợp với lịch trình đào tạo của ĐHQGHN và của đơn vị, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ đào tạo chung trong toàn ĐHQGHN.

Nguồn: http://vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N25734/dHQGHN-ban-hanh-van-ban-huong-dan-dam-bao-chat-luong-dao-tao-truc-tuyen.htm

Chi tiết văn bản hướng dẫn tại đây

.
.
.
.