[vc_row][vc_column][vc_column_text]

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH LĨNH VỰC ĐÀO TẠO

CÁC VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI VÀ CHÍNH PHỦ

1 08/2012/QH13  Luật giáo dục đại học
2 58/2010/QĐ-TTg Ban hành “Điều lệ trường đại học”
(Theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 09 năm 2010)

CÁC VĂN BẢN CỦA BỘ VÀ LIÊN BỘ

1 07/2015/TT-BGDĐT Ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
2 35/2012/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
3 04/2012/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
4 05/2012/TT-BGDĐT Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ
ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
5 57/2011/TT-BGDĐT Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
6 38/2010/TT-BGDĐT Thông tư Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ
(Số: 38/2010/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành ngày 22/12/2010)
7 10/2009/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo Tiến sĩ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI – ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

1 1901/QĐ-ĐHQGHN Quy định tạm thời Đào tạo thạc sĩ chất lượng cao tại ĐHQGHN, ban hành ngày 25/5/2015
2 1610/HD-ĐHQGHN Hướng dẫn tổ chức đào tạo học phần ngoại ngữ thuộc phần kiến thức chung trong chương trình đào tạo thạc sĩ ở ĐHQGHN, ban hành ngày 27/4/2015
3 808/HD-ĐHQGHN Hướng dẫn điều chỉnh, cập nhật hoặc chuyển đổi, bổ sung chương trình đào tạo thạc sĩ theo Quy chế đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN, ban hành ngày 9/3/2015
4 4668/QĐ-ĐHQGHN Quy chế đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN ban hành ngày 10/12/2014
5 4280/QĐ-ĐHQGHN Sửa đổi một số nội dung của Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN ban hành theo QĐ số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011 được sửa đổi, bổ sung theo QĐ số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/9/2012 của Giám đốc ĐHQGHN, ban hành ngày 14/11/2014
6 3050/QĐ-ĐHQGHN Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN, ngày 25/5/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
7 1555/QĐ-ĐHQGHN Quy chế đào tạo sau đại học tại ĐHQGHN, ban hành ngày 25/5/2011
8 3810/ KHCN Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN
9 278/ĐT Hướng dẫn về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tại ĐHQGHN (Hướng dẫn số 278/ĐT ngày 20/10/2003)
10 45/ĐT Hướng dẫn tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ ở ĐHQGHN
(Hướng dẫn số 45/ĐT ngày 27/02/2003)
11 2179/SĐH Đưa thông tin luận văn, luận án lên website
12 1610/HD-ĐHQGHN Hướng dẫn Tổ chức đào tạo học phần ngoại ngữ thuộc phần kiến thức chung trong chương trình đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI – ĐÀO TẠO LIÊN KẾT QUỐC TẾ

1 4474/QĐ-ĐHQGHN Ban hành Quy định về quản lý và tổ chức liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục nước ngoài ở ĐHQGHN (hết hiệu lực, thay thế bằng Quyết định số 3888/QĐ-ĐHQGHN, ngày 14/10/2015)
2 3888/QĐ-ĐHQGHN Ban hành Quy định về quản lý và tổ chức liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục nước ngoài ở Đại học Quốc gia Hà Nội

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI – CÁC VĂN BẢN KHÁC

1 1868/QĐ-ĐHQGHN Quy định về văn bằng, chứng chỉ của ĐHQGHN, ban hành ngày 22/5/2015
2 3737/QĐ-ĐHQGHN Quy định cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc THPT chuyên và bậc ĐH ở ĐHQGHN, ban hành ngày 21/10/2014
3 1600/ QĐ-ĐHQGHN Công tác giáo trình của ĐHQGHN, ban hành ngày 18/5/2012
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]