Các đối tác trong nước

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thiền viện Thường Chiếu

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế

Chùa Bái Đính, Ninh Bình

Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer

Thiền viện sùng Phúc