Trúc lâm xuất sơn đồ

 

Một trong những sứ mệnh của Viện Trần Nhân Tông thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là tổ chức các hoạt động xã hội nhằm phát huy và lan tỏa các giá trị, tư tưởng đặc sắc của Phật giáo Trúc Lâm và văn hóa truyền thống dân tộc, góp phần xây dựng con người Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế.