Theo Quyết định số 1717/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Trần Nhân Tông  thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện sẽ thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về các chuyên ngành, lĩnh vực có liên quan theo quy định hiện hành, cụ thể như sau:
 
– Tổ chức đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Phật học và các chuyên ngành có liên quan.
 
– Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, phổ biến kiến thức về văn hóa truyền thống, tư tưởng Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm.
 
– Tổ chức các chương trình đào tạo nghiên cứu, ứng dụng khác về Phật học và văn hóa truyền thống Việt Nam.
 
– Hỗ trợ và phối hợp với các cơ sở giáo dục trong các hoạt động đào tạo có liên quan đến Phật học, văn hóa truyền thống dân tộc.
 
– Các chương trình đang triển khai:
 
+ Chương trình đào tạo Tiến sĩ Phật học.
 
+ Chương trình bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành Phật học.
 
+ Chương trình đào tạo ngắn hạn Hán-Nôm Phật học.
 
– Các chương trình sẽ triển khai: Quản lí tự viện, tiếng Phạn, tiếng Pali.