Ấn phẩm

ico-master

Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm: Đặc sắc tư tưởng và văn hóa

Viện Trần Nhân Tông

Ấn phẩm

ico-master

Phật giáo nhập thế và các vấn đề xã hội đương đại

Viện Trần Nhân Tông

Trần Nhân Tông thiền lạc và thi hứng

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn

Ấn phẩm

ico-master

Nho học Đông Á Truyền thống và hiện đại

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn

The State of Law

Ulrich von Alemann/Detlef Briesen/Lai Quoc Khanh

Ấn phẩm

ico-master

Kinh điển Nho gia tại Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn

Nho học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XVIII, nửa đầu thế kỷ XIX (mấy khuynh hướng và vấn đề)

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn