Ấn phẩm

TRẦN NHÂN TÔNG VÀ PHẬT GIÁO TRÚC LÂM: ĐẶC SẮC TƯ TƯỞNG VÀ VĂN HÓA
Viện Trần Nhân Tông

Ấn phẩm

PHẬT GIÁO NHẬP THẾ VÀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI ĐƯƠNG ĐẠI
Viện Trần Nhân Tông

TRẦN NHÂN TÔNG THIỀN LẠC VÀ THI HỨNG
PGS.TS Nguyễn Kim Sơn