Hội đồng Khoa học và Đào tạo

ico-master

GS.TSKH.Vũ Minh Giang

Chủ tịch Hội đồng
VNU President Nguyen Kim Son

PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn

Thành viên

Thượng tướng GS.TS Nguyễn Văn Hưởng

Thành viên

Thượng tọa TS. Thích Đức Thiện

Thành viên

Thượng tọa TS. Thích Nhật Từ

Thành viên

Thượng tọa TS. Thích Nguyên Đạt

Thành viên

TS. Lê Mạnh Thát

Thành viên

Ông Nguyễn Xuân Trường

Thành viên

PGS.TS. Lại Quốc Khánh

Thành viên