Hướng dẫn tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung và xác định chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Hướng dẫn tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung và xác định chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Link Hướng dẫn:

https://drive.google.com/file/d/1dQHuXx1q1CPS3qoUz0cAb8anxqSttZga/view?usp=sharing

 

.
.
.
.