Dự án Khoa học và Công nghệ “Dịch thuật và phát huy giá trị tinh hoa”

Cơ quan chủ trì
Đại học Quốc gia Hà Nội

Đơn vị triển khai
Viện Trần Nhân Tông, ĐHQGHN

Chủ nhiệm Dự án
PGS. TS. Nguyễn Kim Sơn

Mục tiêu 
Dịch thuật và phát huy một cách hệ thống, toàn diện và bền vững giá trị tinh hoa của các tác phẩm kinh điển phương Đông, qua đó nâng cao nhận thức cộng đồng về các giá trị tư tưởng, văn hóa của nhân loại, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện hơn trong bối cảnh mới.
Mục tiêu cụ thể
Hình thành được hệ thống bản dịch các tác phẩm kinh điển phương Đông sang chữ quốc ngữ hiện đại theo quy chuẩn thống nhất.
Đề xuất được các giải pháp đồng bộ và tổ chức triển khai các hoạt động Giáo dục đào tạo, Khoa học và Công nghệ nhằm phát huy giá trị tinh hoa các tác phẩm này trong đời sống văn hóa, tinh thần của Việt Nam.
Hình thành được cơ sở dữ liệu số về bộ sản phẩm của Dự án và vận hành Cổng thông tin điện tử phục vụ tra cứu rộng rãi.
Điều tra, thu thập các tài liệu liên quan tới các tác phẩm kinh điển phương Đông (Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo) ở trong nước và quốc tế phục vụ công tác nghiên cứu, tổ chức dịch thuật.
Nhiệm vụ
Điều tra, thu thập các tài liệu liên quan tới các tác phẩm kinh điển phương Đông (Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo) ở trong nước và quốc tế phục vụ công tác nghiên cứu, tổ chức dịch thuật.
Tổ chức xuất bản các tác phẩm đã được dịch dưới dạng sách in, sách số.
Tổ chức dịch thuật và giới thiệu giá trị tinh hoa các tác phẩm kinh điển phương Đông trên cơ sở văn bản chữ Hán, chữ Nôm sang tiếng Việt hiện đại, có tham khảo các văn bản bằng các loại văn tự khác.
Xây dựng các mô hình, giải pháp khai thác và phát huy các giá trị tinh hoa về tư tưởng, văn hóa của các tác phẩm tới cộng đồng.
Thời gian và nguồn kinh phí
Thời gian Nguồn kinh phí
10 năm, theo hai giai đoạn: 2019-2024 và 2024-2029.
Mục tiêu
Huy động từ nguồn xã hội hóa ở trong và ngoài nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.