Chức năng

floral-decor
chakra1
Nghiên cứu các di sản, giá trị văn hóa và sự nghiệp của Trần Nhân Tông, giá trị văn hóa, tư tưởng thời nhà Trần, Phật học và các vấn đề văn hóa truyền thống liên quan.
chakra2
Thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về các chuyên ngành,

lĩnh vực có liên quan theo quy định hiện hành.

chakra3
Tư vấn chính sách về phát triển, bảo tồn và phát huy di sản, giá trị văn hóa Trần Nhân Tông và văn hóa truyền thống của dân tộc.

Nhiệm vụ

floral-decor
chakra1

Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu toàn diện, sâu sắc các di sản, giá trị văn hóa và sự nghiệp của Trần Nhân Tông; văn hóa, tư tưởng, đời sống chính trị, kinh tế – xã hội Việt Nam thời nhà Trần và tư tưởng, Phật học và văn hóa truyền thống Việt Nam.

chakra9
Nghiên cứu phương án bảo tồn và phát huy những giá trị tư tưởng và văn hóa truyền thống Việt Nam, góp phần vào việc xây dựng đời sống tinh thần và hệ giá trị mới cho người Việt Nam.
chakra1

Phát triển hợp tác, hỗ trợ nghiên cứu và đào tạo về Trần Nhân Tông, văn hóa truyền thống Việt Nam; hỗ trợ nghiên cứu, đào tạo các ngành, chuyên ngành có liên quan ở ĐHQGHN và các đơn vị khác.

chakra2
Quảng bá hình ảnh Việt Nam và văn hóa tinh thần Việt Nam ra nước ngoài thông qua công bố công trình khoa học, hội nghị, hội thảo, xây dựng và sử dụng cơ sở dữ liệu tích hợp về Trần Nhân Tông và các lĩnh vực có liên quan.
chakra3
Khẳng định vị trí, nâng cao uy tín và vị thế của ĐHQGHN trong việc tiên phong nghiên cứu, đào tạo, giải quyết các vấn đề khoa học cơ bản cũng như các vấn đề văn hóa xã hội mang tính thời sự, tính phức hợp và liên ngành cao.
chakra2

Đào tạo, bồi dưỡng

Tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Phật học và một số chuyên ngành khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.
chakra3
Hỗ trợ và phối hợp với các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN để giảng dạy các tri thức có liên quan tới triết học Phật giáo, Thiền Trúc Lâm, văn hóa truyền thống dân tộc.
chakra2
Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, phổ biến kiến thức về văn hóa truyền thống, về tư tưởng Trần Nhân Tông, về triết học Phật giáo.

 

chakra3

Tư vấn chính sách

Tư vấn hoạch định chính sách về nghiên cứu, khai thác, phát triển và quảng bá di sản văn hóa của Trần Nhân Tông, truyền thống văn hóa dân tộc.

 

chakra2
Tham mưu, tư vấn cho Giám đốc ĐHQGHN trong xây dựng và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và đào tạo trong các lĩnh vực có liên quan đến Trần Nhân Tông, tư tưởng và văn hóa Phật giáo Việt Nam thời nhà Trần, tư tưởng và văn hóa truyền thống Việt Nam, tôn giáo (đặc biệt là Phật giáo) trong xã hội đương đại.

chakra3
Liên thông, liên kết, hợp tác toàn diện với các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN trong triển khai các hoạt động Nghiên cứu Khoa học, đào tạo và tư vấn chính sách

chakra2
Tham mưu, tư vấn cho Giám đốc ĐHQGHN trong xây dựng và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và đào tạo trong các lĩnh vực có liên quan đến Trần Nhân Tông, tư tưởng và văn hóa Phật giáo Việt Nam thời nhà Trần, tư tưởng và văn hóa truyền thống Việt Nam, tôn giáo (đặc biệt là Phật giáo) trong xã hội đương đại.