Phòng Kinh điển và Triết học Phật giáo

ico-master

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn

Trưởng phòng

TT.TS Thích Nguyên Đạt

Giảng viên

TS. Mai Thi Thơm

Phó Trưởng phòng

Phòng Lịch sử và văn hóa Phật giáo

ico-master

GS. TSKH vũ Minh Giang

Trưởng phòng

TS. NGUYỄN VĂN PHONG

Phó Trưởng phòng

TT.TS Thích Đức Thiện

Giảng viên

TS. PHẠM THỊ THẢO

Giảng viên

Phòng Phật giáo và các vấn đề đương đại

ico-master

PGS.TS Lại Quốc Khánh

Trưởng phòng

TT.ThS Thích Minh Quang

Nghiên cứu viên

ThS Lê Tuấn Hùng

Giảng viên