Phòng Kinh điển và Triết học Phật giáo

ico-master

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn

TT.TS Thích Nguyên Đạt

TS. Mai Thi Thơm

Phòng Lịch sử và văn hóa Phật giáo

ico-master

GS.TSKH vũ Minh Giang

TT.TS Thích Đức Thiện

TS. Phạm Thị Thảo

TS. Nguyễn Văn Phong

Phòng Phật giáo và các vấn đề đương đại

ico-master

PGS.TS Lại Quốc Khánh

ThS Lê Tuấn Hùng

TT.ThS Thích Minh Quang